Výhody mediácie

        Proces mediácie utvárajú sporné strany tak, aby vyhovoval ich potrebám.
        Medzi niektoré výhody mediácie môžem spomenúť:
  • Vysoká pravdepodobnosť vyriešenia a ukončenia konfliktu dohodou na základe dobrovoľnosti, ústretovosti a rovnoprávnosti so stálou kontrolu priebehu mediácie, s právom definovať jej konečný výsledok, so zodpovednosťou za svoje rozhodnutie
  • Dostupnosť mediačných služieb a žiadne čakacie lehoty mediácie
  • V prípade rozhádaných strán, ktoré nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale ochotných riešiť spor dohodou, je možné viesť mediáciu oddelene s každou stranou
  • Dosiahnutie vlastného rozhodnutia v tom, čo vyhovuje vám a druhej strane, s udržaním alebo možnosťou vytvorenia vzťahu novým spôsobom
  • Dôvernosť informácií prezentovaných v mediačnom procese
  • Osobný podiel na vyriešení podstaty vlastného sporu s pocitom kontroly nad ich vlastným životom v kontraste s pocitom obete pomerne zložitého súdneho sporu
  • Relatívne finančná nenáročnosť – náklady na mediáciu sú podstatne nižšie ako súdne poplatky
  • Flexibilnosť mediácie – termín je možné dohodnúť s mediátorom tak, aby vyhovoval osobám zúčastneným na mediácii

Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb.
§ 11
Vrátenie poplatku


        (7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší.
© 2010