Strážna služba

        Pod pojmom strážna služba rozumieme klasický priamy výkon fyzickej ochrany na stanovisku, alebo hliadkovou činnosťou v priestoroch chráneného záujmu a obchôdzkovou činnosťou, teda striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste, priestoroch chráneného záujmu v zmysle individuálnych požiadaviek klienta.

        Strážnou službou zabezpečujeme
  • ochranu majetku na verejne prístupnom mieste,
  • ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  • ochranu osoby,
  • ochranu majetku a osoby pri preprave,
  • ochranu prepravy majetku a osoby,
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“ alebo vypracúvanie plánu ochrany.
© 2010