Spory nevhodné na mediáciu

        Aj keď prostredníctvom mediácie môže byť riešená väčšina sporov, niektoré musia byť jednoznačne vylúčené z tohto procesu, pretože sú nevhodné pre mimosúdne urovnanie. Sú to spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom a kde je nevyhnutné, aby existenciu práva určil súd. Tiež by nebolo vhodné riešiť spor mediáciou, ak si jedna strana vyslovene želá, aby rozhodnutie urobil sudca alebo rozhodca.

        Prípady vylúčenia mediácie v oblasti rodinného práva zahrňujú napríklad : vznik a zánik manželstva, určenie otcovstva, zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti, osvojenie. Tiež nie je vhodné mediáciou riešiť konflikty týkajúce sa základných ľudských a ústavných práv.

        Mediácia vychádza z predpokladu rovnosti medzi účastníkmi konfliktu. Ak neexistuje aspoň relatívna rovnosť, slabšia strana je znevýhodnená. Mediácia preto nie je odporúčaná aj v prípadoch, keď vzťah oboch partnerov je nerovný a navyše jeden z partnerov má strach pred druhým. Tieto prípady vznikajú z konfliktov spojených s násilím v rodine. Mediácia by sa nemala aplikovať ani na riešenie dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz.

        Z mediácie by mali byť vyňaté prípady, ktoré sú spojené so závislosťou na návykových a omamných látkach, ak niektorý z účastníkov je intoxikovaný, niektorý z účastníkov mediácie nie je spôsobilý na právne úkony, jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, konanie je v rozpore so svetonázorom klientov alebo mediátora, spor je výsledkom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr parketou psychoterapeuta, spory spojené so zjavnou finančnou alebo pozičnou nerovnosťou oboch strán. Pri mediácii, kde evidentne v rodine jeden z partnerov zažíva pred druhým strach, ak sa spor spája s násilím, alebo došlo k inému závažnému trestnému činu.

        V krátkosti je možné povedať, že na mediáciu sú vhodné skoro všetky spory, ktoré nespadajú do oblasti trestného práva.

        Keď by som mal charakterizovať druhy sporov na riešenie ktorých je vhodná mediácia, mám za to, že prvým predpokladom je minimálne ochota strán skúsiť proces mediácie. Tam, kde strany medzi sebou pociťujú neprekonateľné komunikačné bariéry vyplývajúce z negatívnych emócii, ťažko možno očakávať, že si spoločne sadnú k rokovaciemu stolu, a teda že mediácia bude úspešná.
© 2010