Oblasti využitia mediácie

        Mediáciu môžeme chápať ako jedinečnú možnosť jej účastníkov nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Mediácia je vhodná pre tých, ktorí musia aj v budúcnosti medzi sebou komunikovať a spolupracovať. Konflikty prostredníctvom mediácie možno riešiť takmer okamžite, bez čakania na stanovenie termínu, bez zavinených prieťahov, dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku .

        Mediáciou sa podľa zákona riešia občianskoprávne vzťahy, rodinnoprávne, obchodno- záväzkové a pracovnoprávne vzťahy, čím vzniká veľmi široká platforma pre jej aplikáciu a využiteľnosť v praxi. Vzhľadom na širokú koncepciu aplikovateľnosti mediačných dohôd má mediácia široké uplatnenie v oblasti úpravy rodičovských práv a povinností, majetkovoprávnych, vysporiadaní manželov, susedských sporov, obchodných a spotrebiteľských sporov, kolektívneho vyjednávania a plnenia kolektívnych dohôd, sporov z neplatného rozviazania pracovného pomeru, sporov medzi spoločníkmi, v oblasti zdravotníctva, environmentálnej oblasti a v mnohých ďalších oblastiach.

        Snáď najväčším priestorom na uplatnenie mediácie sú rodinné vzťahy. Mediácia tu ponúka citlivé riešenie konfliktov s ktorými sa môžeme stretnúť v každej rodine. Jedná sa o otázky vzťahu, ako sú očakávania správania, finančné príspevky, účty, spôsob komunikácie. Ďalej rodinné spory medzi nezhodným dieťaťom a rodičom, spolunažívaním manželov, konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi a v neposlednom rade riešením dedičských sporov.

        Mediácia v oblasti rodiny sa môže týkať aj sporov súvisiacich s rozvodom a vzťahmi po ňom. V prípade rozvodov a vážne narušených rodinných vzťahov, kde treba brať do úvahy najmä záujmy detí, je mediácia možno poslednou možnosťou na zachovanie dobrých alebo aspoň uspokojivých rodinných vzťahov. Cieľom mediácie pritom nie je zachrániť manželstvo, ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu kultivovaným spôsobom s možnosťou prijateľnej komunikácie v budúcnosti.

        Úlohou mediátora je pokúsiť sa nájsť dohodu na dobrovoľnom základe medzi rodičmi, pričom prvoradý je záujem o deti po rozvode so zameraním na rodičovské plány, návštevy a podporu detí, rozdelenie majetku a platenie vyživovacieho príspevku.

        Oblasť občianskoprávnych sporov zahŕňa všetky spory, ktoré môžu vzniknúť porušením práv ľudí žijúcich v istých vzťahoch v danej lokalite. Komunitné spory vlastníkov bytov vznikajúce z dohôd o údržbe majetku, narušených susedských vzťahov domácimi zvieratami, hlukom, parkovaním, chodením po cudzom pozemku, poškodzovaním cudzieho majetku, rušením nočného kľudu, podmienkami údržby a ochrany majetku, skupinovými aktivitami, konfliktmi s inštitúciami, konfliktmi medzi občanmi a susediacimi inštitúciami ako sú napr. školy, zábavné, nákupné centrá a podobne, pričom často je riešenie susedských sporov veľmi jednoduché a stačí ochota zúčastnených strán dohodnúť sa.

        Mediácia má veľký potenciál pre využitie v oblasti školstva pri riešení konfliktov medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi, žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi, pričom pôsobí aj preventívne pred prerastením do veľkých konfliktov.

        Obchodné spory sa týkajú vzťahov medzi podnikmi v oblasti kontraktov, služieb, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rozviazania partnerstva, kontraktačných záležitostí ako sú platby, poskytovanie služieb, spokojnosť zákazníka, finančných a majetkových záležitostí oblasti poisťovníctva a bankovníctva.

        Oblasť pracovných sporov môže zahŕňať otázky ukončenia pracovného vzťahu, personálne otázky, diskrimináciu a násilie na pracovisku. Mediácia môže prebiehať medzi zamestnancami, nadriadeným a podriadeným, zamestnancom a zamestnávateľom. Okrem vyriešenia samotného sporu plní mediácia aj úlohu prevencie fluktuácie na pracovisku, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, zlepšenia sociálnej klímy a psychologickej klímy na pracovisku a povesti podniku.

        V oblasti verejnej politiky možnosti mediácie vidím v sporoch súvisiacich s kontroverznými centrami ako sú útulky, skládky, zábavné a obchodné centrá, parkovanie, spory medzi obcou a občanom, právnickej osoby a fyzickej osoby, vandalizmom, environmentálnymi predpismi a inými otázkami, pri ktorých je nutná dohoda.

        Skúsení mediátori udávajú, že mediáciou je možné riešiť takmer všetky spory. Ukazuje sa však, že nie je univerzálnym všeliekom a je vhodné rozlišovať medzi spormi vhodnými na mediáciu a spormi, ktoré by sa nemali riešiť mediáciou.
© 2010