Cenník mediácie


        Úvodná konzultácia 10,00 € / hodina.

        V prípade, že s účastníkom mediácie sa začne mediácia je cena za začatie mediácie stanovená od 20,00€/hodina alebo percentuálne z hodnoty predmetu sporu. Predmetná taxa stanovuje "preštudovanie prípadu a výzvu druhému účastníkovi mediácie". V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu príjme sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.

        Iné dojednania:
  • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,
  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody a korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného,
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,
  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie nastáva zásadne v písomnej forme pred začatím mediačného konania.
© 2010