Mediácia

Alternatívny spôsob riešenia sporov upravený zákonom
NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii

Mediácia

        Mediácia, tak ako ju definuje zákon o mediácii predstavuje jeden z možných spôsobov mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej strany mediátora, ktorý pomáha účastníkom nájsť optimálne riešenie.

        Mediáciu môžeme chápať ako vzťah rovnoprávnych účastníkov, v ktorom úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas mediácie s vyvrcholením v mediačnej dohode.

        Mediácia je predovšetkým procesom, ktorý môžeme charakterizovať ako dobrovoľný proces, pomocou ktorého účastníci sporu za pomoci neutrálnej osoby alebo osôb systematicky rozčleňujú sporné otázky za účelom vytvárania možností a zvažovania alternatív jeho riešenia s cieľom dosiahnuť konsenzuálne riešenie ich potreby.

        Dobrovoľnosť odlišuje mediáciu od iných foriem riešenia konfliktu predpokladajúcich istú formu nátlaku pri účasti na jeho riešení. Dobrovoľnosť, ako jedna z kľúčových podmienok mediácie, sprevádza celý proces od začatia až do podpísania mediačnej dohody. Ak jedna strana neprejaví záujem o mediáciu, a to v ktorejkoľvek fáze, je začatie, pokračovanie, alebo ukončenie dohodou navždy vylúčené. Dobrovoľnosť mediácie zároveň podčiarkuje demokraciu tohto moderného a perspektívneho inštitútu.

        Mediácia ako proces pozostáva z konkrétnych štádií obsahujúcich súbor techník, ktoré prinášajú konkrétne výsledky v závislosti od hodnôt, noriem a princípov účastníkov mediácie. Každé štádium mediačného procesu má svoj cieľ, ktorý sa dosahuje plnením konkrétnych úloh. Cieľom jednotlivých štádií mediácie je pripraviť účastníkov mediácie bez negatívnych vplyvov konfliktu na dosiahnutie konsenzuálneho riešenia, ktoré účastníci mediácie akceptujú a dokážu sa dosiahnutou dohodou riadiť. Je možná oddelená alebo spoločná mediácia. Všetko záleží na dohode s účastníkom, ktorý začína mediáciu
© 2010