Detektívna služba        Detektívnou službou zabezpečujeme
  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Obmedzenie činnosti detektívnej služby

        Detektívnu službu nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných práv chránených zákonom. Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby, alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti. Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu o poskytovaní detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.
© 2010